Par mums


VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESA savu darbību uzsākusi 2003. gadā. Latvijas Republikas šķīrējtiesu reģistrā tā reģistrēta 2005. gadā ar reģistrācijas numuru 40003766462.
VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESA ir nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt jebkuru strīdu, kas cēlies no civiltiesiskām attiecībām starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, saskaņā ar Šķīrējtiesu likuma 5.pantu, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESĀ.
Strīdu izšķiršana VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESĀ notiek saskaņā ar tās Reglamentu, kā arī ievērojot Šķīrējtiesu likuma nosacījumus.
VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESAS šķīrējtiesnešu sarasktā ir zvērināti advokāti un profesionāli juristi.
Prasība VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESĀ ceļama saskaņā ar šķīrējtiesas reglamenta nosacījumiem.

Šķīrējtiesneši


Lita Skrajāne zvērināta advokāte, mediatore +371 29181286
Ligita Dārzniece praktizējoša juriste, sertificēta maksātnespējas procesa administratore, mediatore +371 26553266
Helmuts Pujats jurists, darba vieta: Madonas novada dome +371 29479482
Elga Krišņakova jurists, darba vieta: SIA „Madonas namsaimnieks” +371 26597149
Guntis Gailums jurists, datu aizsardzības speciālists, darba vieta: Rēzeknes pilsētas dome, SIA "DAS Voiciša & Gailums" +371 26567654
Raivis Tauriņš zvērināts advokāts +371 67485276
Ingus Strautmanis zvērināts advokāts +371 67485276
Kārlis Ķīsis praktizējošs jurists +371 67485276
Elvis Dubavs praktizējošs jurists +371 67485276
Dace Sārta praktizējoša juriste +371 67485276

Klauzula


"Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESĀ, Poruka ielā 3, Madonā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu."
Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai rekomendējošs raksturs.

Izmaksas


Prasības summa Tiesvedības maksa Šķīrējtiesneša honorārs
viens šķīrējtiesnesis trīs šķīrējtiesneši
Līdz EUR 1400,- 8% no prasības summas, bet ne mazāk kā EUR 70,- EUR 85,- EUR 65,-
No EUR 1400,- līdz EUR 7200,- EUR 130,- +2% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 1400,- EUR 115,- EUR 85,-
No EUR 7200,- līdz EUR 28 500,- EUR 230,- + 1 % no prasības summas, kas pārsniedz EUR 7200,- EUR 185,- EUR 130,-
No EUR 28 500,- līdz EUR 142 300,- EUR 430,-+ 0,7% no summas, kas pārsniedz EUR 28 500,- EUR 470,- EUR 270,-
No EUR 142 300,- līdz EUR 711 500,- EUR 1280,- + 0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 142 300,- EUR 825,- EUR 485,-
No EUR 711 500,- līdz EUR 1 422 872,- EUR 2705,- + 0,05% no summas, kas pārsniedz EUR 711 500,- EUR 1 253,- EUR 685,-
Virs EUR 1 422 872,- EUR 3275,- + 0,05% no summas, kas pārsniedz EUR 1 422 872,- EUR 1 707,- EUR 1 040,-
NEMANTISKĀS PRASĪBAS EUR 215,- EUR 170,- EUR 115,-
Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 40 EUR apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 20 EUR stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.
Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Kontakti


VIDUSDAUGAVAS ŠĶĪRĒJTIESA
Reģistrācijas Nr: 40003766462
Adrese: Poruka iela 3-602, Madona, LV 4801

Konts: LV90PARX0016582820001
Banka: AS „Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22

Darba laiks: Darba dienās no 9:00 - 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība: piesakoties pa telefonu uz numuru 29293525
E-pasts: komentars2@inbox.lv
Tālrunis saziņai: 29293525